گرامیداشت روز زمین پاک 

Earth day 2012

پوسترروززمین -انتشاردهنده ناسا-با اندکی تغییر