خشکسالی عجب بهانه ای است برای خشکاندنت.ماانسانها سالهاست که با افکار کوتاه مان دستان طبیعتی را کوتاه کرده ایم که مادر ما بود.پدرانمان در آغوشش بزرگ شدندو آن را به ما سپردند.ما میخواهیم صنعتی شویم و بهای آن نابودی توست حتی لحظه ای هم به این فکر نخواهیم کرد نابودی تو آغاز نابودی خودمان است.به هرقیمتی شده ،حتی اگر دربرابر آیندگانمان سرافکنده شویم.

لینک های زیر را ببینید

تصاویر دیدنی از دریاچه ارومیه

تصاویر تأسف انگیز از خشکسالی دریاچه ارومیه

خشکسالی دریاچه ارومیه

غفلت 50 ساله از وضعیت دریاچه ارومیه