تعدادی از پوسترهایی روکه تو اینترنت پیدا مشن واسه روزمحیط زیست براتون گذاشتم تا خیلی دردسر گشتن دنبال پوستر رو نکشین البته نیاز به کمی یا خیلی تغییر دلخواه خودتون داره

راستی روز محیط زیست بر محیط بانای ایران مبارک باشه