ببر علی رغم قدرت و نیرویش که این جانور درنده را به یک نماد تبدیل کرده ، جانوری است که نسل آن به شدت در تهدید انقراض قرار دارد. این جانور باشکوه که بزرگترین گربه سان روی زمین است یک شکارچی ماهر و هراس آوراست. اما اکنون تعداد اندکی از گونه های ببر ها در زیستگاه های طبیعی خود زندگی می کنند. گونه هایی مانند ببر مازندران و ببر تاسمانی به کلی نسلشان منقرض شده است. اکنون ۳ گونه ببر بنگال ، ببر سیبری و ببر سوماترا هنوز در قلمروهای خود زندگی و شکار می کنند اما آینده آنها به ویژه ببر سوماترا تیره و تار است. گزارشی کوتاه و تصویری از دنیای ببرها

دنیای ببرها

تصویر دو ببر جوان بنگال در حال بازی با یکدیگر که در حقیقت نوعی تمرین برای بقا در هنگام بلوغ است.


دنیای ببرها

دنیای ببرها

تصویر یک توله ببر بنگال که آسوده خاطر روی پهلوی مادرش دراز کشیده است. ببر ماده معمولا دو توله به دنیا می آورد و تا سن ۳ سالگی از آنها مراقبت می کند. از آن پس آنها باید در جستجوی قلمرویی مستقل برای خود باشند.

دنیای ببرها

دنیای ببرها

یک ببر سیبری در حال لیسیدن پنجه هایش است و در واقع مانند یک گربه خود را تمیز می کند. بر اساس برآوردها اکنون تنها چند صد ببر سیبری در طبیعت آزاد زندگی می کنند.

دنیای ببرها

دنیای ببرها

یک ببر ماده سیبری به همراه دو توله اش از میان انبوه برف می گذرد. تعداد ۴۰۰ تا ۵۰۰ ببر سیبری در زیستگاه های طبیعی شان زندگی می کنند و برنامه هایی برای حفظ نسل این گونه ببر در دست اجرا است

دنیای ببرها

دنیای ببرها

ببرهای نر برخلاف شیرها جانورانی تک رو هستند و بر سر قلمرو به نزاع با ببر متجاوز می پردازند که گاهی این نبرد خونبار است.

دنیای ببرها

دنیای ببرها

چهره زیبای یک ببر بنگال که توجه اش به سوی دوربین جلب شده است.

دنیای ببرها

دنیای ببرها

ببر یک شکارچی شبانه است و اغلب در شب به شکار میرود و هنگام روز درگوشه ای از جنگل انبوه خود را استتار می کند.

دنیای ببرها

دنیای ببرها

ببر هنگام شکار صبورانه در انتظار زمان مناسب باقی می ماند و سپس در یک جهش مرگبار شکارش را غافلگیر می کند.

منبع:http://www.davoodonline.com