مناطق شکار ممنوع
تعاریف مختلفی ازمناطق شکار ممنوع وجود دارد لیکن تعریف زیر به بیان ساده و موثق از پورتابل سازمان حفاظت محیط زیست اقتباس گردیده است.

" در زیستگاه هایی با ویژگی های بارز که جمعیت جانوری آنها به دلیل شکار بی رویه رو به کاهش است و از این رو به حمایت نیاز دارند، برای مدتی محدود و به طور معمول 3 تا 5 سال، شکار ممنوع می شود. چنانچه جمعیت جانوری منطقه ای دراین دوره ترمیم شود، می توان آن را با توجه به

سایر معیارها، به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت تعیین کرد. راهکار تعیین مناطق شکار ممنوع را می توان پشتوانه ای برای حفاظت از ذخایر طبیعی کشور و نوع آزمون برای بررسی قابلیت های مناطق، برای پیوستن به مجموعه مناطق حفاظت شده دانست."

 
برخی از قوانین مناطق شکار ممنوع
 
شکار و صید حیات وحش بطور کلی در تمام فصول ممنوع می باشد.
همراه داشتن هرگونه سلاح (گرم و سرد) در محدوده مناطق شکار ممنوع به منظله شروع به شکار حیات وحش قلمداد شده و متخلف تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
اقدام ویا شروع به صید حیات وحش از طریق بستن آبشخور و یا ایجاد تله ممنوع می باشد.
بطور کلی هر عملی که مصداق شکار و یا صید حیات وحش و برهم زننده امنیت آنها در محدوده مناطق شکار ممنوع باشد جرم محسوب شده و متخلفین تحت پیگردهای قانونی قرار خواهند گرفت.