هموطنان عزیزی هستند که روز طبیعت رو تبدیل کردن به روز نابود کردن طبیعت ...،طبیعت رو به بهانه نحسی سیزده فدای تفریحمون کردیم غافل از اینکه آیندگانی هم وجود دارند...