پخش مستند حیات وحش ایران

جبیران

جمعه ها ساعت ۱۵/۱۹ شبکه ۲ سیما

لینک نمایش برنامه در مورخ ۱۰/۱۰/۸۹ :

قسمت سوم 

 لینک نمایش برنامه در مورخ ۳/۱۰/ ۸۹ :

قسمت دوم

منبع:اداره حفاظت محیط زیست کاشمر