محیط بان شهید سعید پرهام

و بهت وحیرت از آن . . .  ((در ادامه مطلب))

 


فراوان ، نمی دانی چرا؟،آیا ماانسانهااینقدر فرو افتاده ایم که به آسانی جان انسانی دیگر را می گیریم به جرم اینکه از طبیعتی پاسداری می کند که خود ما باعث ویرانیش بوده ایم . خدایا تو خود شاهدی محیط بانان سختی و مشقات این کار را نه درقبال حقوق ناچیزش پذیرفته اند بلکه قدرت و عظمتت را درک کرده اند ،که اینگونه به استقبال لقایت می روند.

خبر را اینجا بخوانید.

این مصیبت را ابتدا به خانواده محترم ایشان و سپس به خانواده محیط بانان ایران تسلیت می گویم.

خبری دیگر در همین مورد