طبیعت محیط باناش رو خیلی دوس داره می خاد پیش خودش جاودانه بشن.

من رفتنیم! تمام انسانها، روزی میرن ! فقط انسانای پاک و خوبن که جاودانه میشن ،مثل شهدا. شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای حافظ عرصه های طبیعی ایران زمین .

خدایا!ما وام دار شهدا ییم .به ما قدرت بده از انچه به میراث گرفته ایم ،خوب نگهداری کنیم و آن را صحیح و سالم به آیندگانمان بسپاریم.