محیط بانی یکی از مشاغل سخت و طاقت فرساست .گشت زنی های شبانه روزی و پیاده روی های زیاد باعث می گردد که انرژی زیادی توسط محیط بان صرف شود.بسته به نوع مناطق این مصرف انرژی متفاوت است ،نقاط کوهستانی بیشتر از نقاط هموار و مناطق جنوبی بیشتراز مناطق شمالی با این مسئله مواجه اند. به این موضوع باید انجام کارهای متفرقه محیط بانی شامل علوفه دهی،آبرسانی ، تعقیب و گریز متخلفین ،حضورشبانه روزی در پاسگاه ها و محدوده حفاظتی و بسیاری موارد دیگر را افزود.

با این وجود غالب محیط بانان غیور ایران عزیزمان این ماه را روزه هستند و با دهان روزه از انفال پروردگار حفاظت می کنند. عشق به این طبیعت و پروردگار خالقش باعث شده است که سختی کار محیط بانی برای ایشان بسیار راحت گردد و روزه داری را نعمتی برای درک نعمات خداوند بدانند.

توصیه به محیط بانان روزه دار : (در ادامه مطلب)  با تشکراز دکتر علی اخوان بهبهانی


ادامه مطلب ...